fbpx

Podielové fondy a ich typy

By 02/02/2020 Tipy
Podielové fondy
Rýchla online pôžička

Podielový fond je majetok pozostávajúci najmä z cenných papierov a peňažných prostriedkov, ktoré sú v spoločnom vlastníctve investorov, osôb, ktoré si zakúpili podiel na majetku fondu. Ich vlastnícke práva sú reprezentované podielovými listami a každému z nich patrí podiel zodpovedajúci výške jeho investície. Podielový fond je vytváraný a spravovaný správcovskou spoločnosťou.

Podielový fond funguje tak, že investori si zakúpia podiel na majetku fondu, ktorý reprezentuje podielový list fondu. Za finančné prostriedky získané od investorov manažéri investičnej spoločnosti nakupujú cenné papiere a obchodujú s nimi na svetových finančných trhoch. Výnosy z obchodov môžu byť vyplácané alebo opäť investované. Teraz keď už vieme čo je to podielový fond poďme sa pozrieť na jednotlivé typy týchto fondov.

Základné typy podielových fondov

Otvorený podielový fond = podielový fond, ktorého podielnik je oprávnený kedykoľvek predložiť podielový list na vyplatenie správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť, ktorá tento fond spravuje, je povinná zabezpečiť vyplatenie podielového listu spôsobom a v lehote určenej zákonom (do 14 dní). Znamená to, že investor pri predložení podielového listu na vyplatenie nie je viazaný žiadnym termínovaním týchto cenných papierov. Informácia o aktuálnej cene podielov, za ktorú možno každý z nich predať, je dostupná u správcovskej spoločnosti, v ekonomickej tlači a na internete. Podielnik teda môže sledovať jej vývoj a v prípade záujmu o inkasovanie peňazí zo zhodnotenej investície si zvoliť najvhodnejší moment na vrátenie podielových listov.

Uzavretý podielový fond = taký podielový fond, ktorý je vytvorený len na čas určitý, ktorý nesmie byť dlhší ako 10 rokov a ktorého podielnik je oprávnený predložiť na vyplatenie podielový list až po uplynutí vopred stanovenej doby. V takomto fonde sú teda investície “termínované”. V praxi však ide o menej využívaný typ fondu.

Základné členenie fondov spočíva v klasifikovaní fondov podľa rizika trhu, na ktorom investujú a podľa geografického rizika umiestňovania investícií.

Rýchla online pôžička
 1. a) podľa rizika trhu:

 

 1. fondy peňažného trhu
 2. dlhopisové fondy
 3. akciové fondy
 4. zmiešané fondy
 5. fondy fondov

 

 1. b) podľa geografického rizika z hľadiska Slovenskej republiky je potrebné rozlišovať aktíva vo fondoch

 

 1. Slovenská republika
 2. Európa
 3. Severná Amerika
 4. Ázia
 5. iné oblasti
 6. globálne fondy, ktorých aktíva sú kombináciou minimálne dvoch geografických oblastí

 

Bližší popis jednotlivých fondov, ktoré sa delia podľa rizika trhu:

Fond peňažného trhu

Fond, ktorý trvalo investuje na trhu pevne úročených cenných papierov a na peňažnom trhu (teda na trhu krátko- a strednodobého pôžičkového kapitálu). Tieto cenné papiere môžu byť vydané len štátom, centrálnou bankou alebo komerčnou bankou. Produkty peňažného trhu sa považujú, vzhľadom na charakter dlžníkov (štát, banky) za bezpečné, a preto sa za najbezpečnejšie považujú aj fondy zamerané na tento segment trhu.

Dlhopisový fond

Fond, ktorý trvalo investuje do dlhových cenných papierov so splatnosťou dlhšou ako 1 rok. Dlhopisy sú vzhľadom na povahu dlžníkov (okrem štátu a bánk aj obce, mestá a komerčné spoločnosti) a vzhľadom na dlhšiu dobu splatnosti považované za rizikovejšie ako peňažné, ale stále za relatívne bezpečné cenné papiere.

Dlhopisové fondy sú určené konzervatívnym investorom, ktorí majú záujem uložiť svoje peniaze na obdobie dlhšie ako jeden rok a očakávajú výnos nad úrovňou termínovaných vkladov v bankách.

Kategorizujú sa hlavne podľa priemernej kvality dlhopisových titulov v portfóliu, pričom sa využíva rating renomovaných spoločností a podľa priemernej dĺžky splatnosti dlhopisov (durácie) v portfóliu.

Kvalita sa rozlišuje nasledovne (napr. podľa raitingu Standard & Poor´s):
1. Štátne dlhopisy
2. AAA
3. AA
4. A
5. BBB
6. BB
7. B
8. pod B
9. bez ratingu
Ak je kvalita väčšiny dlhopisov v portfóliu pod BBB ide o kategóriu High-yield, ak je vyššia ide o kategóriu High-grade, osobitne sa ešte označuje kategória vládnych dlhopisov (Government).

Podľa priemernej durácie portfólia dlhopisov rozlišujeme dlhopisové fondy na:
1. krátkodobé (1-3,5 rokov),
2. strednodobé (3,5-6 rokov)
3. dlhodobé (nad 6 rokov). Kombináciou týchto dvoch ukazovateľov dostaneme 9 kategórii pre dlhopisové fondy. Aj dlhopisové fondy sa však môžu zameriavať len na určité teritóriá alebo segmenty trhu, napr. medzinárodné dlhopisové fondy, emerging-markets dlhopisové fondy, komunálne dlhopisové fondy apod.

Akciový fond

Fond, ktorý trvalo investuje na akciovom trhu minimálne 85% aktív. Tento typ fondu je vo svete najrozšírenejší. Hlavným dôvodom investovania do akciových fondov je možnosť nadštandardných výnosov. Je však zároveň najrizikovejším typom fondu. Akciové fondy sú určené pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície (5 rokov a viac) a očakávajú jej vysoké zhodnotenie pri primeranom riziku.

Zmiešaný fond

Fond, ktorý investuje do rôznych aktív na rôznych trhoch a nie sú preň stanovené pevné limity pre podiel akcií či dlhopisov. Vhodnou kombináciou investícií sa snažia

zmiešané fondy dosiahnuť vyšší výnos ako peňažné, či dlhopisové fondy, ale s rizikom priamo úmerne rastúcim s podielom akciových titulov v portfóliu fondu.

Zmiešané fondy sú vhodné pre investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje prostriedky v období dlhšom ako 3 roky a očakávajú vyšší výnos ako v prípade bankových produktov a dlhopisov v príslušnej mene. 

Fond fondov

Fond, ktorý trvalo investuje do podielových listov a akcií iných fondov. Z hľadiska bezpečnosti sa tieto fondy označujú za fondy s rizikom menším ako pri akciových fondoch.

Ďalší formulár pre online pôžičku ⮕