fbpx

Výhody a nevýhody otvorených podielových fondov

By 02/02/2020 Tipy
Vyhody podielovych fondov
Rýchla online pôžička

Najdôležitejšími údajmi pre investora pre porovnanie výhodnosti vloženia peňazí sú:

  • Výnos

Investovanie v otvorenom podielovom fonde v porovnaní s termínovaným vkladom v banke má reálnu šancu priniesť vyšší výnos. Nie je však garantovaný, výška zhodnotenia investovaných prostriedkov závisí od podmienok na finančnom trhu, vhodnosti investičnej stratégie a šikovnosti manažérov fondu.

Vklady v bankách majú výhodu v tom, že výška ich zhodnotenia je garantovaná a nemôže byť vyššia ani nižšia. Hodnota podielu otvoreného podielového fondu môže klesať a rásť v závislosti od vývoja na finančných trhoch. Výnos a zisk sú výsledkom premyslenej investičnej stratégie, ktorú fond navonok jasne prezentuje.

  • Riziko

V prípade bánk závisí riziko straty vložených prostriedkov od hospodárskych výsledkov banky. V súčasnosti je v prípade krachu banky garantované vyplatenie 90% výšky vkladov klienta, avšak maximálne do zákonom stanovenej hornej hranice (30-násobku priemernej mzdy).

Na podielové fondy sa zákon na ochranu vkladov nevzťahuje, sú však podriadené kontrole depozitára (ktorým býva renomovaná banka) a Úradu pre finančný trh. Podielový fond pritom vedie samostatné účtovníctvo. Pri kolektívnom investovaní teda závisí riziko straty od investičnej stratégie fondu. Je vyvážené možnosťou vyššieho výnosu.

Rýchla online pôžička
  • Časový horizont investície a dĺžka viazanosti vkladu

Vklady v bankách poskytujú relatívne krátkodobé zhodnocovanie úspor, zatiaľ čo investovanie v podielových fondoch je vhodnejšie na dlhodobé zhodnocovanie prostriedkov. Viazané vklady (termínované vklady, depozitné certifikáty, vkladné knižky) sa v bankách ukladajú na vopred dohodnutú lehotu a výber pred touto lehotou sa zvyčajne spája so sankčným poplatkom. V otvorenom podielovom fonde je naopak ľahký a termínovo neobmedzený prístup k investovaným peniazom, ktoré sú dostupné kedykoľvek.

Ďalší formulár pre online pôžičku ⮕