fbpx

Čo vlastne znamená kolektívne investovanie?

By 02/02/2020 Tipy
Kolektivne investovanie
Rýchla online pôžička

Kolektívne investovanie je zhromaždenie, správa a zhodnocovanie peňazí prostredníctvom ich investovania, pričom sa finančné prostriedky investujú kolektívne s cieľom vyššieho zhodnotenia ako v bankách. Kolektívne investovanie sa riadi zákonom číslo 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní.

Základným princípom je to, že združené finančné prostriedky majú väčšiu váhu a investori tak môžu dosahovať vyššiu efektivitu investície a samozrejme zisk. Kolektívne investovanie je nástrojom, ktorý umožní i drobnému investorovi stať sa podielnikom na veľkom majetku, byť súčasťou svetového ekonomického diania a získať z toho osobný prospech.

Zhromaždovanie peňažných prostriedkov od verejnosti znamená ich získanie od viac ako desiatich fyzických osôb na základe verejnej výzvy, spôsobom vymedzeným zákonom. Zákon stanovuje, že kolektívne investovanie môže vykonávať správcovská spoločnosť len na základe povolenia orgánu štátneho dozoru, ktorým je v tomto prípade ÚFT (Úrad pre finančný trh).

Výhody kolektívneho investovania:

  • profesionálna správa majetku – špecialisti, ktorí sa starajú o zverený majetok a majú aj vďaka špičkovému technickému vybaveniu spoločnosti detailný prehľad o trhu
  • výnos – reálna možnosť lepšieho zhodnotenia peňazí ako v bankách
  • bezpečnosť investície – zákonná regulácia a štátny dohľad, rozloženie prostriedkov
  • zákonná úprava a kontrola – prísne pravidlá činnosti a kontroly tých, ktorí vložené prostriedky spravujú a akým spôsobom to robia. Systém kolektívneho investovania prostredníctvom podielových fondov je v plnej miere regulovaný zákonom č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní, zákonom o cenných papieroch a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
  • majetok zhromaždený v podielových fondoch je stále majetkom podielnikov a nie majetkom správcovskej spoločnosti – o majetku v podielovom fonde je účtované oddelene od majetku spoločnosti, čo zaručuje, že akékoľvek ťažkosti správcovskej spoločnosti sa nemôžu dotknúť majetku podielnikov v spravovaných fondoch.
  • pri nákupe podielových listov musia byť všetky platby vykonané bezhotovostne – základným dôvodom je splnenie podmienky, aby peniaze vkladané do podielového fondu boli evidované nielen v spoločnosti, ale aj v peňažnom ústave.
  • podľa uvedených zákonov je možné prostriedky podielových fondov použiť výlučne na nákup verejne obchodovateľných cenných papierov pri zachovaní pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika
  • systém investovania prostredníctvom podielových fondov minimalizuje znehodnotenie peňazí inflačnými tlakmi – inflácia sa dotýka jedine peňazí ako takých – za peniaze podielnikov je prostredníctvom cenných papierov v skutočnosti nakupovaný konkrétny majetok, ktorého cena zákonite rastie rýchlejšie ako inflácia.

Kolektívne investovanie sa riadi zákonom, špeciálne upravujúcim túto činnosť. Na základe celosvetových skúseností sú zákonom stanovené prísne pravidlá, akým spôsobom môžu správcovia zverených peňazí, teda správcovské spoločnosti, narábať so zverenými prostriedkami. Kolektívne investovanie má svoju históriu, vo svete i na Slovensku. V rôznych formách ho využíva až 50% Američanov a 30% Európanov.

Rýchla online pôžička

Stručná história a súčasnosť kolektívneho investovania

Kolektívne investovanie v modernej podobe vzniklo na začiatku 20. storočia.

Po počiatočných komplikáciách (napr. veľká kríza v roku 1929) a poučením z nich sa kolektívne investovanie vyvinulo na štandardný a spoľahlivý nástroj narábania s peniazmi. Najväčší rozmach prebieha od 80. rokov 20. storočia, keď súhrnná hodnota finančných prostriedkov spravovaných poistnými, penzijnými a podielovými fondmi vo svete prerástla do sumy niekoľkých tisícok miliárd amerických dolárov.

Kolektívne investovanie na Slovensku

Na Slovensku sa kolektívne investovanie začalo vyvíjať v podmienkach znovuzrodenia kapitálového trhu v roku 1992.

Významným krokom, zabezpečujúcim dôveryhodnosť a posilnenie kolektívneho

investovania, bolo prijatie zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní, ktorý nadobudol platnosť 1.1.2000.

 

Základné pojmy v kolektívnom investovaní

Kolektívnym investovaním je podľa zákona zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti na základe verejnej výzvy, s cieľom investovať takto zhromaždené prostriedky do majetku. Možnosti investovania vymedzuje zákon. Kolektívnym investovaním je zároveň spravovanie tohto majetku v podielových fondoch. Primárnym cieľom kolektívneho investovania je zhodnotenie investícií a výnos.

Kto sa zúčastňuje na kolektívnom investovaní?

Investor je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky použila alebo má záujem použiť na nadobudnutie cenných papierov vydávaných správcovskou spoločnosťou. Správcovská spoločnosť je právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy za účelom ich investovania do majetku vymedzeného zákonom. Z takto zhromaždeného majetku správcovská spoločnosť vytvára a spravuje podielové fondy.

Ako sa uskutočňuje kolektívne investovanie?

Podielový fond je majetok, ktorý tvoria cenné papiere, peňažné prostriedky a iné majetkové hodnoty, ktoré sú v spoločnom vlastníctve investorov, pričom ich vlastnícke práva reprezentujú podielové listy. Podielový list je cenný papier, s ktorým je spojené právo investora – “podielnika” na zodpovedajúci podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku. Je to teda písomný doklad potvrdzujúci, že investor vlastní časť majetku podielového fondu, ktorý môže jeho držiteľ správcovi fondu kedykoľvek predložiť na vyplatenie za aktuálnu cenu.

Ďalšie pojmy v kolektívnom investovaní:

Depozitár môže byť iba banka, ktorá na základe zmluvy a podľa zákona dohliada na spravovanie majetku správcovskej spoločnosti a podielových fondov, vedie bežné účty správcovskej spoločnosti a podielových fondov. Depozitármi bývajú silné a renomované banky, ktoré potom predstavujú jednu z garancií korektného fungovania fondov voči klientom.

Portfólio je súbor investícií, do ktorých sú investované finančné prostriedky podielového fondu. Ide o kľúčový pojem, pretože práve charakter portfólia, teda pomer jednotlivých druhov cenných papierov v ňom, navzájom odlišuje jednotlivé fondy a odráža ich investičnú stratégiu.

Počiatočná hodnota podielu (napr. 1 koruna) je suma, za ktorú sa podiel vydáva na začiatku vytvárania podielového fondu.

Aktuálna cena podielu (hodnota podielu) je čistá hodnota majetku v podielovom fonde delená počtom podielov v obehu.

Predajná cena podielu je cena, za ktorú investor nakúpi podiel. Na začiatku sa rovná počiatočnej hodnote podielu, po prvom mesiaci od začiatku vydávania podielových listov sa však už predajná cena rovná aktuálnej cene podielu zvýšenej o vstupný poplatok.

Nákupná cena podielu je cena, ktorú správcovská spoločnosť vyplatí investorovi, keď predloží podielový list na vyplatenie. Nákupná cena sa rovná aktuálnej cene podielu zvýšenej o prípadný výstupný poplatok.

Ďalší formulár pre online pôžičku ⮕