fbpx

Cenné papiere a ich formy

By 15/04/2020 Nezaradené, Tipy
Rýchla online pôžička

Pojem cenný papier ste zrejme už niekedy počuli, no možno presne neviete, čo sa pod cenným papierom vlastne skrýva. Cenný papier je listina, ktorá predstavuje pohľadávku alebo majetkový nárok vlastníka voči tomu, kto cenný papier emitoval. Táto pohľadávka a majetkový nárok sú s cenným papierom tak úzko späté, že ich vznik, existencia, plnenie a nakoniec zánik sú viazané jedine na cenný papier.S cenným papierom sú spojené majetkové a iné práva oprávnenej osoby vymedzené a stanovené Zákonom o cenných papieroch.

Čo patrí medzi cenné papiere?

  • akcie,
  • dlhopisy,
  • podielové listy, pokladničné poukážky,
  • kupóny, zmenky, šeky, cestovné šeky,
  • vkladné knižky, vkladové listy a iné.

Podoba cenných papierov

  • zaknihované (dematerializované) cenné papiere = existujú ako zápis v evidencii v Centrálnom depozitári v počítači(napr. Stredisko cenných papierov). Operácie s CP sa vykonávajú ako prevody na účtoch. Majiteľ dostane výpis z účtu (napr. kupónová privatizácia na Slovensku)
  • listinné = papierové CP , skladajú sa z: plášť, kupónový hárok (obsahujú výnos z CP10 – 20 kupónov), talón(obnova kupónového hárku)= legitimačný hárok, nie je to cenný papier)

Forma cenných papierov

1/ na doručiteľa = vlastník CP má všetky nároky na plnenie vyplývajúce z CP, prevod sa vykoná jednoduchým odovzdaním CP

2/ na rad = oprávnená osoba označená menom s doložkou „na rad“, prevod na inú osobu je možné vykonať bez súhlasu emitenta CP . Prevod práva sa uskutočňuje písomným prehlásením na rube CP = rukopis alebo indosament (napr. zmenka)

3/ na meno = v cennom papieri je zapísané meno majiteľa. Zmena musí byť zaznačená v cennom papieri, oznamuje sa emitentovi, resp. žiada sa o súhlas emitenta so zmenou

Ako obchodovať s cennými papiermi

S cennými papiermi sa dá obchodovať prostredníctvom burzy. Tá poskytuje sprostredkovanie obchodu medzi dvoma stranami. Okrem toho môžete obchodovať tiež mimo burzu, kedy obchodovanie prebehne bez sprostredkovateľa priamo medzi predávajúcimi a inštitúciou, ktorá chce cenné papiere odkúpiť.

Rýchla online pôžička

Ako prvé však musíte otvoriť majetkový účet u člena centrálneho depozitára cenných papierov či priamo v depozitári. Následne je potrebné vybrať si obchodníka s cennými papiermi a zistiť podmienky týkajúce sa toho, aké typu cenných papierov môžete nakupovať prostredníctvom vami vybraného obchodníka.

Ďalší formulár pre online pôžičku ⮕