Sadzba DPH
Znížená sadzba DPH
Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH
  Zaokrúhliť na celé €
Rýchla online pôžička

Kalkulačka pre výpočet DPH 2020

Kalkulačka DPH vám umožňuje vykonávať:
Výpočet výšky DPH z ceny bez DPH aj zo sumy vrátane DPH
Výpočet základu dane zo zadanej čiastky celkom vrátane DPH
Výpočet čiastky celkom vrátane DPH zo zadaného základu dane
V kalkulačke DPH je tiež možné zaokrúhľovať vypočítané čiastky.

Výpočet DPH

Cena s DPH = cena bez DPH + DPH = Cena bez DPH × (1 + Sadzba DPH / 100)
Cena bez DPH = cena s DPH – DPH = cena s DPH / (1 + Sadzba DPH / 100)
DPH = Cena s DPH – Cena bez DPH = Cena bez DPH × Sadzba DPH / 100)

Všeobecná charakteristika dane a právna úprava dane z pridanej hodnoty

Na to, aby sme pochopili akú funkciu, význam a miesto  má v našom právnom poriad- ku táto forma dane, je potrebné všeobecne rozumieť pojmu daň.

Daň je povinná peňažná platba vyžadovaná štátom alebo niektorým verejným subjektom (obec, VÚC) na základe zákona, určená ako zdroj financovania verejných potrieb. Stabilnou fukciou dane  zostáva funkcia akumulučná, resp. fiškálna. Jej podstatou je akumu- lovať, zhromažďovať získané peňažné prostriedky v podobe zdrojov do štátneho rozpočtu, prípadne rozpočtov vyšších územných celkov a obcí.

Tento finančnoprávny inštitút  sa vyberá  vo vopred určenej výške a s presne a vopred určeným termínom splatnosti slúžiaca na úhrad celospoločenských potrieb od fyzických a právnických osôb. Je to peňažným plnením, ktoré je uložené štátom na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. Vyplýva to z článku 59 Ústavy SR, ktorý ustanovuje, že: Dane a poplatky sú štátne a miestne. Dane a poplatky možno ukladať zákonom alebo na zák- lade zákona.

Platenie dane je povinnosťou verejnoprávnej povahy, čo znamená, že v prípade nesplnenia tejto povinnosti je výnútiteľné verejnou (štátnou) mocou. Ak daňový subjekt neodvedie splatnú daň včas a v potrebnej výške, správca dane je oprávnený vymáhať v exukučnom konaní a okrem toho môže sankcionovať, t.j. uloženie pokuty. Medzi daňovým subjektom a štátným orgánom v oblasti vyberania dane existuje nadriadenosť (mocenský nástroj), ktorá sa prajavuje najmä v tom, že dane sa uložia bez súhlasu FO alebo PO.

Daň ako verejná dávka sa neodvádza ako protihodnota k priamemu poskytnutiu nejakého tovaru či služby, preto ani o ekvivalentnosti ani o nenávratnosti dane sa nemôžno hovoriť, teda po zaplatení príslušnej dane daňvý subjekt nedostane žiadne protiplnenie. Dane sa delia  na priame a na nepriame.

Priame dane sa vyberajú priamo z príjmu alebo majetku FO alebo PO, platenie sa nepresúva na niekoho iného. Tie to subjekty sami znášajú daňovú povinnosť, vypočítava ju a odvedie správcovi dane. V rámci daňovej sústavy táto druh dane patrí do nepriamych daní spolu so spotrebnou daňou.Vyznačujú sa tým, že subjekt vystupujúci v daňovoprávnom vzťahu na strane povinnného prenáša daňové bremeno na inú osobu, ktorá potom zaplatí v cene dodaného tovaru alebo poskytnutej služby. Pri nepriamej dani postihujú spotrebné použitie majetku alebo príjmov, z toho je odvodená nepriamosť týchto daní. Môžeme vyvodiť následky, že táto daňová zaťaženosť skôr ide na úkor spotrebiteľa a nie na poskytovateľa to- varov a služieb.

Nepriame dane sú pripočítavané k cenám tovarov a služieb. Do štátného rozpočtu ich odvádzajú poskytovatelia.

Náležitosti daňovoprávnej normy, ktoré sú bezpodmienečnou podmienkou vzniku určitého daňovoprávneho vzťahu alebo jeho právnej a faktickej realizácie. Daňové prvky tvo- riace základné právne záležitosti daňového vzťahu, bez ktorých nemôže vzniknúť daňovopráv ny vzťah sú:

Subjekt: fyzická alebo právnická osoba, ktorá je povinná platiť alebo odviesť daň, s ktorými daňovoprávna norma spája určité oprávnenia a povinnosti, garantované štátnou donucovacou mocou. Subjekt dane sa označuje ako daňovník alebo platiteľ.

Predmet (objekt) dane: označuje sa tak zvyčajne určitá hospodárska skutočnosť, na základe ktorej možno uložiť daňovníkovi daňovú povinnosť. Jeho náplňou môže byť majetok ako taký či výnos z majetku, určitý príjem či dôchodok, alebo určitý vzťah k majetku.

Základ dane: predstavuje daňovú kvantitatívnu veličinu, z ktorej sa konkrétna daň vyrubuje a je odvedený vždy od predmetu (objektu), umožnuje vyjadriť v peniazoch daňovú povinnosť determinovanú jej predmetom. V niektorých prípadoch je vyjadrený v merných jednotkách tovaru, ktotý je predmetom zdanenia.

Daňová sadzba: vymedzuje rozsah daňovej povinnosti v rámci daňovoprávneho vzťahu. Je meradlom, podľa ktorého sa vypočíta výška dane z daňového základu.Výsledok, ktorý vznikne použitím daňovej sadzby reprezentuje daň, teda výšku dane či mieru daňového zaťaženia. Tri druhy sadzby dane: lineárna, progresívna, prípadne ich kombinácia.

Existujú aj vedľajšie (fakultatívne) daňové prvky, ktoré neovplyvňujú vznik, zmenu a zánik daňovoprávneho vzťahu. Sem patria daňové minimum, minimálna daň, daňová sank- cia.

Vo všeobecnosti môžno vymedziť pojem daň z pridanej hodnoty ako opakujúcu sa, obligatórnu, nepriamu, (všeobecnú) spotrebnú daň. Viaže sa na podnikateľov (FO) a právnic-  kých osôb pri relizácii ich podnikateľskej činnosti. V tomto prípade nositeľom daňového bremena je kupujúci subjekt ani predávajúci.

Predsa však je viacstupňovou daňou,  pri uplatňovaní ktorej podnikateľ oprávnený od svojej daňovej povinnosti odpočítať daň, ktorú zaplatil pri prijatí plnenia na účely svojich plnení v rámci podnikateľskej činnosti. To má za následok, že daňou je zaťažený len čistý obrat, ktorý vyjadruje pridanú hodnotu. Pridaná hodnota sa skladá z mzdy, zisku, renty a úroku (nezahrňuje náklady na materiálne vstupy a odpisy) a z tejto hodnoty sa vyberá daň. Týka sa výroby a predaj a tovarov /služieb v každej fáze výroby a distribúcie, premieta sa do konečnej ceny služieb a tovarov.

Rýchla online pôžička

Subjekt DPH

Právna úprava rozlišuje tieto subjekty, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s daňovou povinnosťou dane z pridanej hodnoty.

V prvom rade je potrebné dôsledne rozlišovať osobu, ktorá je nositeľom daňového bremena a osobu, ktorá je povinná zrealizovať výber a odvod dane do štátneho rozpočtu.

Ťažiskovým pojmom z pohľadu vymedzenie subjektu dane je pojem zdaniteľná osoba. Zdaniteľnou osobou je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú čin- nosť bez ohľadu na výsledok alebo účel činnosti. Ekonomickou činnosťou (ďalej len podni-kanie) sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrob- cov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej  činnosti, duševnú činnosť a športovú činnosť. Za podnikanie sa považuje aj využívanie hmotného a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku. Ďalej osoba, ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok (automobil, lietadlo,loď…) z tuzemska do iného členského štátu a tento prostriedok je ňou alebo kupujúcim, alebo na ich účet odoslaný alebo prepravený kupujúcemu.

Negatívne vymedzenie pojmu zdaniteľnej osoby napr. štátne orgány, orgány územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej moci, takže ony nie sú zdaniteľnými osobami. Platí to však len za podmien- ky, že konajú v rozsahu svojej hlavnej činnosti, ale ak prekračujú rámec svojej činnosti v tom prípade sú povinné odvádzať daň za zákonom stanovených podmienok.

Negatívne poňatie pojmu podnikanie: vykonávanie činnosti na základe pracovnopráv- neho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo iného obdobného  vzťahu, keď fyzická je povinná dodrživať pokyny a príkazy nadriadených, sa nepovažuje za nezávisle  vykonávanie činnosti.

Ako zdaniteľná osoba je posudzovaná tiež každá osoba v prípade, ak príležitostne dodá nový dopravný prostriedok definovaný v §3 ods.5 zákona o dani z pridanej hodnoty z tuzemska do iného členského štátu. Táto osoba si môže uplatniťodpočítanie dane vzťahujúcej sa na predaný nový dopravný prostriedok. V tomto prípade sa teda nemusí ísť o osobu, ktorá vykonáva vyššie popísanú ekonomickú činnosť.

Registračná povinnosť

Skutočnosť, že určitý právny subjekt má postavenie zdaniteľnej osoby však ešte bez ďalšieho neznamená, že tento subjekt bude platiť daň z pridanej hodnoty do štátne rozpočtu. Na to, aby zdaniteľná osoba bola povinná platiť daň, musia nastať právne skutočnosti uvedené v právnom predpise. Zdôvodnenie registrácie sa zakladá na oprávnení odpočítavať daň zaplatenú v cenách prijatých tovarov a služieb na účely realizácie svojich zdaniteľných obchodov.

Registračná povinnosť pre platenie DPH je vizaná na dosiahnutie obratu. Najčastejšie sa zo zdaniteľnej osoby stáva platiteľ dane, ak sa zaregistruje, teda splní registračnú povin- nosť alebo dobrovoľne sa zaregistruje. Platiteľom dane sa stáva FO alebo PO  na základe re- gistrácie alebo zo zákona.

V prvom prípade daňový úrad je povinný registrovať osobu, ktorá požiadala o registráciu, vydať osvedčenie o registrácii,v ktorom jej bude pridelené identifikačné číslo pre daň (DIČ) a to musí urobiť v zákonom uvedenej lehote, ktorá plynie odo dňa podania žiadosti.

Fyzické a právnické osoby, ktoré nemajú v tuzemsku sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň a ktorá podniká v zahraničí sú povinné registrovať sa.

V druhom prípade tieto daňové subjekty sa stanú platiteľom dane zo zákona,ak

  • nadobudnutia podniku alebo jeho časti platiteľa, ktorá tvorí samostatnú organizačnú zložku, v tuzemsku na základe zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti,
  • zániku platiteľa bez likvidácie s tým, že právnym nástupcom sa stáva obchodná spoločnosť, respektíve družstvo.

Fyzická sosba sa považuje za platiteľa dane na základe zákona, ktorá je dedičom zomrelého platiteľa, ktorý bol živnostníkom podľa príslušného zákona a pokračuje v tejto činnosti.

V prípade povinnej registračnej povinnosti zdaniteľná osoba spĺňa zákonom stanovené podmienky týkajúce sa dosiahnutého obratu a preto musí podať žiadosť a o registráciu o daň.

Povinná registrácia za platiteľa sa týka:

  1. zdaniteľnej osoby, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku a ak nemá také miesto, ale bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich mesiacov obrat 49 790 eur;
    1. zdaniteľných osôb, ktoré majú, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku a ktoré spoločne podnikajú na základe zmluvy o združení alebo inej obdobnej zmluvy, ak za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich mesiacov dosiahli obrat 49 790 eur. Do celkového obratu sa započítavajú obraty jednotli- vých osôb a obrat z ich spoločného podnikania.

Pre oba prípady sa vzťahuje povinnosť na zdaniteľné osoby podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň, a to do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla tento obrat.

Dobrovoľná registrácia sa týka zdaniteľných osôb, ktorým nevznikla povinnosť registrácie, pretože nedosiahol obrat vo výške 49 790 eur. Táto forma registrácie je fakultatívna, čo znamená, že závisí len od dotyčnej osoby a môže požiadať o registráciu kedykoľvek.

Pokiaľ ide o zrušenie registrovaného platiteľa zákon vychádza z toho, že tento môže požiadať platiteľ najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa, keď stal platiteľom dane a nedosiahol obrat, ktorý ustanovil zákon. Zahraničná osoba môže požiadať o zrušenie registrácie, keď skončí činnosť v tuzemsku, ktorá je predmetom dane.

Rýchla online pôžička

Sadzba DPH

Daňová sadzba je ustanovená jednotne pre celé územie Slovenskej republiky. Od roku 2011 sa pri dani z pridanej hodnoty využíva  20% sadzba dane s výnimkou. Výnimku tvoria tovary, na ktoré sa vzťahuje znížená sadzba dane zo základu dane.

Na účely správneho zatriedenia tovaru do číselného kódu sa použije záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydaná colným orgánom.

Pri zmene daňovej sadzby sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba platná v deň vzniku daňovej povinnosti.